Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Nhà trường năm học 2022 – 2023

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích thực hiện dân chủ trong nhà trường.

 1. Thực hiện tốt nhất, có hiệu quả nhất những điều trong Luật Giáo dục và Quyết định 04/2000/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2000 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường” theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trong các hoạt động của nhà trường.
 2. Thực hiện dân chủ trong nhà trường nhằm phát huy quyền làm chủ và huy động tiềm năng trí tuệ của hiệu trưởng, nhà giáo, viên chức, người học trong nhà trường theo luật định, góp phần xây dựng nề nếp, trật tự, kỷ cương trong mọi hoạt động của nhà trường, thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Điều 2. Nguyên tắc thực hiện dân chủ trong nhà trường.

 1. Đảm bảo sự lãnh đạo của chi bộ Đảng nhà trường theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện trách nhiệm của Hiệu trưởng và phát huy vai trò của các đoàn thể trong nhà trường.
 2. Thực hiện dân chủ trong nhà trường phù hợp với Hiến pháp và pháp luật; quyền phải đi đôi với nghĩa vụ và trách nhiệm, dân chủ phải gắn liền với kỷ cương trong nhà trường.
 3. Xử lý nghiêm minh những hành vi lợi dụng dân chủ, xâm phạm quyền tự do dân chủ làm ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động vủa nhà trường.

CHƯƠNG II
 MỤC I: TRÁCH NHIỆM CỦA HIỆU TRƯỞNG

Điều 3. Hiệu trưởng có trách nhiệm.

 1. Quản lý điều hành mọi hoạt động của nhà trường, chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên về toàn bộ hoạt động của nhà trường.
 2. Tổ chức thực hiện những quy định về trách nhiệm của nhà trường, của cán bộ, giáo viên, viên chức và của học sinh trong Quy chế này.
 3. Lắng nghe và tiếp thu những ý kiến của cá nhân, tổ chức, đoàn thể trong nhà trường và có các biện pháp giải quyết đúng theo chế độ, chính sách hiện hành của nhà nước, theo nội quy, quy chế, điều lệ của nhà trường và phù hợp với thẩm quyền, trách nhiệm được giao của Hiệu trưởng. Trong trường hợp vượt quá thẩm quyền giải quyết của Hiệu trưởng thì phải thông báo cho cá nhân, tổ chức, đoàn thể trong nhà trường biết và báo cáo lên cấp trên.
 4. Thực hiện chế độ hội họp theo đúng định kỳ: họp giao ban tháng, họp xét thi đua, họp sơ kết, họp tổng kết; Phối hợp với tổ chức công đoàn trong nhà trường tổ chức hội nghị cán bộ viên chức mỗi năm một lần theo quy định của nhà nước.
 5. Thực hiện chế độ công khai tài chính theo quy định của nhà nước; công khai các quyền lợi, chế độ, chính sách và việc đánh giá định kỳ đối với nhà giáo, cán bộ, viên chức, người học.
 6. Gương mẫu, đi đầu trong việc đấu tranh chống những biểu hiện không dân chủ trong nhà trường, như: cửa quyền, sách nhiễu, thành kiến, trù dập và những biểu hiện không dân chủ khác.
 7. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý nhà trường. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể, các cá nhân trong nhà trường, phát huy dân chủ trong tổ chức hoạt động của nhà trường.
 8. Bảo vệ, giữ uy tín của nhà trường.
 9. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra hoạt động của cấp dưới trực tiếp trong việc thực hiện dân chủ và giải quyết kịp thời những kiến nghị của cấp dưới theo thẩm quyền được giao.
 10. Phải lấy ý kiến tham gia đóng góp xây dựng của các cá nhân hoặc các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường trước khi ra quyết định, như: Kế hoạch phát triển nhà trường; Xây dựng nội quy quy chế; Các biện pháp tổ chức thi đua khen thưởng hàng năm; Kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường.

 MỤC II: TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ GIÁO, CÁN BỘ, VIÊN CHỨC

Điều 4. Cán bộ, nhà giáo, viên chức trong nhà trường có trách nhiệm.

 1. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của nhà giáo theo quy định của Luật giáo dục. Cán bộ, nhà giáo, viên chức chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hiệu trưởng về việc thi hành nhiệm vụ, công tác được giao của mình.
 2. Tham gia đóng góp ý kiến về những nội dung quy định tại Điều 5 của Quy chế này.
 3. Kiên quyết đấu tranh chống những hiện tượng bè phái, mất đoàn kết, cửa quyền, quan liêu và những hoạt động khác vi phạm dân chủ, kỷ cương, nề nếp trong nhà trường. Trong khi thi hành nhiệm vụ, công tác được giao, cán bộ, nhà giáo, viên chức phải phục tùng sự chỉ đạo và hướng dẫn của cấp trên.
 4. Thực hiện đúng quy định của Luật cán bộ công chức; Luật phòng chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm.
 5. Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của cán bộ, nhà giáo, viên chức; tôn trọng đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh; bảo vệ uy tín của nhà trường.

Điều 5. Những việc cán bộ, nhà giáo, viên chức được biết, tham gia ý kiến, giám sát kiểm tra thông qua hình thức dân chủ trực tiếp hoặc thông qua các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường.

 1. Những chủ trương, chính sách, chế độ của Đảng và Nhà nước đối với nhà giáo, cán bộ, viên chức.
 2. Nội qui, quy định, qui chế làm việc của nhà trường.
 3. Những qui định về sử dụng tài sản, xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường.
 4. Các khoản đóng góp của học sinh, kinh phí hoạt động của trường học bao gồm nguồn kinh phí và quyết toán hàng năm.
 5. Các vụ việc tiêu cực, khiếu nại, tố cáo trong nhà trường đã được kết luận.
 6. Việc thực hiện tuyển dụng, thi nâng ngạch, nâng lương, thuyên chuyển, điều động, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật.
 7. Những vấn đề về tuyển sinh và thực hiện quy chế từng năm học.
 8. Nhận xét đánh giá cán bộ, nhà giáo, viên chức theo chuẩn.
 9. Báo cáo sơ kết, tổng kết, nhận xét, đánh giá viên chức hàng năm.

Điều 6. Những vấn đề được biết sẽ được công khai bằng một trong các hình thức sau.

 • Niêm yết tại cơ quan. Thông tin qua website của nhà trường.
 • Thông báo tại Hội nghị cán bộ viên chức.
 • Thông báo bằng văn bản.
 • Thông báo cho tổ trưởng, nhóm trưởng để thông báo đến cán bộ, nhà giáo, viên chức.
 • Thông báo bằng văn bản cho Ban chấp hành công đoàn nhà trường.

MỤC III: NHỮNG VIỆC NGƯỜI HỌC ĐƯỢC BIẾT VÀ THAM GIA Ý KIẾN

Điều 7. Cha mẹ học sinh được biết những nội dung sau.

 1. Chủ trương, chế độ chính sách của Nhà nước, của ngành và những quy định của nhà trường đối với học sinh.
 2. Kế hoạch tuyển sinh, kế hoạch hoạt động của nhà trường hàng năm.

Điều 8. Những việc phụ huynh học sinh được ý kiến.

 1. Nội quy, quy định của nhà trường có liên quan đến học sinh.
 2. Những thông tin về công tác chăm sóc – nuôi dưỡng – giáo dục trẻ và các khoản đóng góp theo qui định.
 3. Các hoạt động trong nhà trường có liên quan đến học sinh.

MỤC IV: TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ TRƯỜNG

Điều 9. Trách nhiệm của trường mầm non.

Hiệu trưởng thực hiện hoặc phân công cho cấp dưới thực hiện những việc sau đây:

 1. Phổ biến từ đầu năm học kế hoạch năm học và những nội dung liên quan đến trách nhiệm của người học, nhà giáo, cán bộ, viên chức trong nhà trường.
 2. Thông báo công khai những quy định về tuyển sinh, nội qui, quy chế, tiêu chuẩn đánh giá xếp loại, khen thưởng, kỷ luật.
 3. Định kỳ 3 lần/năm (đầu năm học, giữa năm học, cuối năm học) tổ chức họp Ban phụ huynh trường, Đại diện ban phụ huynh các lớp, phụ huynh toàn trường để thông báo kế hoạch và nhiệm vụ năm học, trách nhiệm của các bậc cha mẹ, sự phối hợp giữa nhà trường với gia đình của học sinh, thông báo về sự phát triển của trẻ.
 4. Nhóm trưởng các lớp, Đại diện ban phụ huynh lớp thường xuyên tiếp thu ý kiến, kịp thời phản ánh cho Hiệu trưởng.
 5. Kịp thời thông báo những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người học nhà giáo, cán bộ, viên chức trong nhà trường.
 6. Giải đáp các ý kiến và giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo theo luật định.

MỤC V: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ ĐOÀN THỂ TỔ CHỨC TRONG NHÀ TRƯỜNG

Điều 10. Trách nhiệm của các đoàn thể, các tổ chức trong nhà trường.

Người đứng đầu các đoàn thể, các tổ chức trong nhà trường là người đại diện cho đoàn thể, tổ chức đó có trách nhiệm:

 1. Phối hợp với nhà trường trong việc tổ chức, thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường.
 2. Nâng cao chất lượng sinh hoạt của các đoàn thể, các tổ chức, dân chủ bàn bạc các chủ trương, biện pháp thực hiện các nhiệm vụ của nhà trường.
 3. Ban Thanh tra nhân dân có trách nhiệm thực hiện chức năng giám sát, kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ, có trách nhiệm lắng nghe ý kiến của quần chúng, phát hiện những vi phạm quy chế dân chủ trong nhà trường để đề nghị Hiệu trưởng giải quyết. Hiệu trưởng không giải quyết được thì báo cáo lên cấp có thẩm quyền trong ngành theo phân cấp quản lý để xin ý kiến chỉ đạo giải quyết.

Điều 11: Trách nhiệm của cha mẹ, người giám hộ và Ban đại diện cha mẹ học sinh trong trường.

 1. Ban đại diện cha mẹ học sinh có trách nhiệm tổ chức thu thập ý kiến đóng góp của cha mẹ học sinh để cùng nhà trường giải quyết các vấn đề sau đây:
  1. Nội dung công việc có liên quan đến sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình để giải quyết những vấn đề liên quan đến học sinh.
  2. Vận động các bậc cha mẹ học sinh thực hiện các chủ trương, chính sách, chế độ mà học sinh được hưởng hoặc nghĩa vụ phải đóng góp theo qui định.
  3. Vận động các bậc cha mẹ học sinh thực hiện các hoạt động xã hội hóa giáo dục ở địa phương.
  4. Cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh có thể phản ánh, trao đổi, góp ý kiến trực tiếp với nhà trường, với giáo viên hoặc thông qua Ban đại diện cha mẹ học sinh về những vấn đề liên quan đến công tác giáo dục trong nhà trường.

 CHƯƠNG III
QUAN HỆ GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC GIỮA NHÀ TRƯỜNG VỚI CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN, CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG.

Điều 12: Nhà trường với cơ quan quản lý cấp trên.

 1. Phục tùng sự chỉ đạo của cơ quan quản lý cấp trên, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ đúng quy định, kịp thời và nghiêm túc.
 2. Kịp thời phản ánh những vướng mắc, khó khăn của nhà trường và kiến nghị những biện pháp khắc phục để cấp trên xem xét giải quyết.
 3. Phản ánh những vấn đề chưa rõ trong việc quản lý chỉ đạo của cấp trên, góp ý đối với cơ quan cấp trên bằng văn bản hoặc thông qua đại diện. Trong khi ý kiến phản ánh lên cấp trên chưa được giải quyết, nhà trường vẫn phải nghiêm túc chấp hành và thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên.

Điều 13. Quan hệ của nhà trường đối với chính quyền địa phương.

Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm đảm bảo mối quan hệ chặt chẽ với cơ quan chính quyền sở tại để phối hợp giải quyết những công việc có liên quan đến công tác giáo dục trong nhà trường.

CHƯƠNG IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 • Hiệu trưởng có trách nhiệm thực hiện và cụ thể hóa những quy định trong Quy chế cho phù hợp với thực tế của nhà trường.
 • Các cá nhân, tổ chức, đoàn thể trong nhà trường thực hiện tốt Quy chế này sẽ được khen thưởng; vi phạm Quy chế này sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
 • Quy chế được xem xét, sửa đổi bổ sung hàng năm.