Chất lượng giáo dục thực tế năm học 2020-2021

Công khai chất lượng giáo dục thực tế của trường Thực nghiệm Hoa Hồng năm học 2020 – 2021

TRƯỜNG CĐSP TRUNG ƯƠNG
TRƯỜNG THỰC NGHIỆM HOA HỒNG
Biểu mẫu 02
(Theo TT số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017)

Đơn vị tính: trẻ em

STT NỘI DUNG Tổng số
trẻ em
ĐỘ TUỔI
20-36 tháng
(Nhóm trẻ)
3-4 tuổi
(MGB)
4-5 tuổi
(MGN)
5-6 tuổi
(MGL)
I Tổng số trẻ em 191 260 289
1 Số trẻ em học 1 buổi/ngày
2 Số trẻ em học 2 buổi/ngày 685 71 161 187 266
II Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú 685 71 161 187 266
III Số trẻ được kiểm tra sức khỏe theo định kỳ 685 71 161 187 266
IV Số trẻ em được theo dõi sức khỏebằng biểu đồ tăng trưởng 685 71 161 187 266
V Kết quả phát triển sức khỏe trẻ em
1 Số trẻ cân nặng bình thường 668 68 156 182 262
2 Số trẻ suy DD thể nhẹ cân 5 1 2 1 1
3 Số trẻ có chiều cao bình thường 675 68 153 179 260
4 Số trẻ suy dinh dưỡng thấp còi 10 2 3 3 2
5 Trẻ có cân nặng cao hơn tuổi
6 Số trẻ em béo phì 2 1 1
VI Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục
1 Chương trình giáo dục Nhà trẻ 71
2 Chương trình giáo dục Mẫu giáo: 614 161 187 266
– LQ với tiếng Anh (Eduplay) 685 71 161 187 266
Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2020
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
 (đã ký)TS. Đào Thị My